pressurized gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized gas

    * kỹ thuật

    khí nén