supercharge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supercharge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supercharge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supercharge.

Từ điển Anh Việt

 • supercharge

  /,sju:pətʃɑ:dʤ/

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) tăng nạp (chất đốt vào xylanh ở ô tô, máy bay)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supercharge

  increase the pressure on a gas or liquid

  Synonyms: pressurize, pressurise

  Similar:

  boost: increase or raise

  boost the voltage in an electrical circuit

  Synonyms: advance