wardrobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wardrobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wardrobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wardrobe.

Từ điển Anh Việt

 • wardrobe

  /'wɔ:droub/

  * danh từ

  tủ quần áo

  quần áo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wardrobe

  * kỹ thuật

  tủ

  xây dựng:

  tủ (đựng quần áo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wardrobe

  a tall piece of furniture that provides storage space for clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes

  Synonyms: closet, press

  collection of clothing belonging to one person

  collection of costumes belonging to a theatrical company