push nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

push nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm push giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của push.

Từ điển Anh Việt

 • push

  /puʃ/

  * danh từ

  sự xô, sự đẩy; cú đẩy

  to give the door a hard push: đẩy mạnh cửa một cái

  sự thúc đẩy, sự giúp sức (ai tiến lên)

  to give sosmeone a push: thúc đẩy ai tiến lên

  (kiến trúc) sức đẩy lên, sức đỡ lên (của vòng...)

  cừ thọc đẩy (hòn bi-a)

  cú đấm, cú húc (bằng sừng)

  sự rắn sức, sự nổ lực, sự gắng công

  (quân sự) cuộc tấn công mânh liệt, cuộc đánh thúc vào

  to make a push: rán sức, hết sức, cố gắng; (quân sự) tấn công mânh liệt, đánh thúc vào (nơi nào)

  tính dám làm, tính chủ động, tính hăng hái xốc tới, tính kiên quyết làm bằng được

  to have plenty of push in one: rất chủ động dám nghĩ dám làm

  lúc gay go, lúc nguy ngập, lúc cấp bách

  when it comes to the push: khi gặp lúc gay go

  at a push: trong hoàn cảnh nguy ngập cấp bách

  (từ lóng) bọn (ăn trộm...)

  (từ lóng) sự đuổi ra, sự thải ra

  to give someone the push: đuổi ai ra, thải ai ra

  to get the push: bị đuổi ra, bị thải ra

  * ngoại động từ

  xô, đẩy

  to push the door open: đẩy cửa mở toang

  to push the door to: đẩy cửa đóng sập vào

  to push aside all obstacles: đẩy sang một bên mọi vật chướng ngại

  (kinh thánh) húc (bằng sừng)

  thúc đẩy, thúc giục (làm gì)

  xô lấn, chen lấn

  to push one's way through the crowd: chen lấn (rẽ lối) qua đám đông

  to push one's way: (nghĩa bóng) làm nên, làm ăn tiến phát

  đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộng

  to push the struggle for liberation: đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng

  to push the trade: mở rộng việc buôn bán

  ((thường) + on) theo đuổi, đeo đuổi; nhất định đưa ra (một yêu sách...)

  thúc ép, thúc bách

  don't push him too far: đừng thúc bách nó quá

  to be pushed for time: bị thời gian thúc ép

  to be pushed for money: bị vấn đề tiền nong thúc ép

  quảng cáo; tung ra (một món hàng)

  to push a new kind of soap: tung ra một loại xà phòng mới; quảng cáo một loại xà phòng mới

  * nội động từ

  xô, đẩy

  cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công (trong công việc); dám làm

  thọc đẩy (hòn bi-a)

  (kinh thánh) húc sừng

  xô lấn, chen lấn

  to push through the crowd: chen lấn qua đám đông

  to push along

  to push on to push away

  xô đi, đẩy đi

  to push down

  xô đổ, xô ngâ, đẩy ngã

  to push forth

  làm nhú ra, làm nhô ra; đâm nhú ra, nhô ra (rễ cây, mũi đất...)

  to push in

  đẩy vào gần (bờ...) (thuyền)

  to push off

  chống sào đẩy xa (bờ...) (thuyền)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ra đi, đi, khởi hành; chuồn tẩu

  to push on

  tiếp tục, tiếp tục đi, đi tiếp

  đẩy nhanh, thúc gấp (công việc...); vội vàng

  to push out

  xô đẩy ra, đẩy ra ngoài

  (như) to push forth

  to push through

  xô đẩy qua, xô lấn qua

  làm trọn, làm đến cùng, đưa đến chỗ kết thúc

  to push the matter through: cố gắng đưa vấn đề đến chỗ kết thúc, cố gắng giải quyết vấn đề

  to push up

  đẩy lên

 • push

  đẩy, ẩn (vào nút bấm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • push

  the act of applying force in order to move something away

  he gave the door a hard push

  the pushing is good exercise

  Synonyms: pushing

  the force used in pushing

  the push of the water on the walls of the tank

  the thrust of the jet engines

  Synonyms: thrust

  an effort to advance

  the army made a push toward the sea

  move with force, "He pushed the table into a corner"

  Synonyms: force

  Antonyms: pull

  press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action

  He pushed her to finish her doctorate

  Synonyms: bear on

  press against forcefully without moving

  she pushed against the wall with all her strength

  approach a certain age or speed

  She is pushing fifty

  Synonyms: crowd

  sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs)

  The guy hanging around the school is pushing drugs

  move strenuously and with effort

  The crowd pushed forward

  Similar:

  energy: enterprising or ambitious drive

  Europeans often laugh at American energy

  Synonyms: get-up-and-go

  push button: an electrical switch operated by pressing

  the elevator was operated by push buttons

  the push beside the bed operated a buzzer at the desk

  Synonyms: button

  advertise: make publicity for; try to sell (a product)

  The salesman is aggressively pushing the new computer model

  The company is heavily advertizing their new laptops

  Synonyms: advertize, promote

  tug: strive and make an effort to reach a goal

  She tugged for years to make a decent living

  We have to push a little to make the deadline!

  She is driving away at her doctoral thesis

  Synonyms: labor, labour, drive

  crusade: exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for

  The liberal party pushed for reforms

  She is crusading for women's rights

  The Dean is pushing for his favorite candidate

  Synonyms: fight, press, campaign, agitate

  press: make strenuous pushing movements during birth to expel the baby

  `Now push hard,' said the doctor to the woman