push-to-talk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

push-to-talk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm push-to-talk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của push-to-talk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • push-to-talk

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ấn nút để nói