push-bicycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

push-bicycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm push-bicycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của push-bicycle.

Từ điển Anh Việt

  • push-bicycle

    /'puʃ,baisikl/ (push-bike) /'puʃbaik/

    bike) /'puʃbaik/

    * danh từ

    xe đạp thường (phân biệt với xe máy)