get-up-and-go nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get-up-and-go nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get-up-and-go giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get-up-and-go.

Từ điển Anh Việt

 • get-up-and-go

  * danh từ

  sự năng nổ tháo vát, sự nhạy bén lanh lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • get-up-and-go

  Similar:

  energy: enterprising or ambitious drive

  Europeans often laugh at American energy

  Synonyms: push