pushiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pushiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pushiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pushiness.

Từ điển Anh Việt

  • pushiness

    * danh từ

    tính huênh hoang, sự tự đề cao, sự tự khẳng định

Từ điển Anh Anh - Wordnet