bumptiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bumptiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bumptiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bumptiousness.

Từ điển Anh Việt

  • bumptiousness

    /'bʌmpʃəsnis/

    * danh từ

    tính tự phụ, tính tự mãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet