tug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tug.

Từ điển Anh Việt

 • tug

  /tʌg/

  * danh từ

  sự kéo mạnh, sự giật mạnh

  to give a good tug: giật mạnh một cái

  we left a great tug at parting: (nghĩa bóng) chúng tôi cảm thấy đau lòng lúc chia tay

  (hàng hải) (như) tugboat

  * ngoại động từ

  kéo mạnh, lôi kéo

  the child tugged the dog round the garden: đứa bé lôi con chó quanh vườn

  (hàng hải) lai, kéo

  * nội động từ

  kéo mạnh, giật mạnh

  we tugged so hard that the rope broke: chúng tôi kéo căng đến nỗi đứt cả dây thừng

  to tug at the oars: rán sức chèo

  the dog tugged at the leash: con chó cố sức giằng cái xích

  to tug at someone's heart-strings: (nghĩa bóng) làm cho ai hết sức cảm động; làm đau lòng ai

  to tug in

  (nghĩa bóng) cố đưa vào bằng được, cố lồng vào bằng được (một vấn đề gì...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tug

  a sudden abrupt pull

  Synonyms: jerk

  pull hard

  The prisoner tugged at the chains

  This movie tugs at the heart strings

  strive and make an effort to reach a goal

  She tugged for years to make a decent living

  We have to push a little to make the deadline!

  She is driving away at her doctoral thesis

  Synonyms: labor, labour, push, drive

  tow (a vessel) with a tug

  The tugboat tugged the freighter into the harbor

  move by pulling hard

  The horse finally tugged the cart out of the mud

  pull or strain hard at

  Each oar was tugged by several men

  struggle in opposition

  She tugged and wrestled with her conflicts

  Similar:

  tugboat: a powerful small boat designed to pull or push larger ships

  Synonyms: towboat, tower

  lug: carry with difficulty

  You'll have to lug this suitcase

  Synonyms: tote