promote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote.

Từ điển Anh Việt

 • promote

  /promote/

  * ngoại động từ

  thăng chức, thăng cấp, đề bạt; cho lên lớp

  to be promoted sergeant: được thăng cấp trung sĩ

  làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích

  to promote learning: đẩy mạnh học tập

  to promote health: làm tăng thêm sức khoẻ, bồi dưỡng sức khoẻ

  to promote trade: đẩy mạnh việc buôn bán

  đề xướng, sáng lập

  to promote a new plan: đề xướng một kế hoạch mới

  to promote a company: sáng lập một công ty

  tích cực ủng hộ sự thông qua, vận động để thông qua (một đạo luật)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng cáo bán (hàng, sản phẩm...)

  (đánh cờ) nâng (quân tốt) thành quân đam (cờ đam)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) dùng thủ đoạn tước đoạt (cái gì)

  (hoá học) xúc tiến (một phản ứng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • promote

  * kinh tế

  cổ động

  cổ động quảng cáo

  đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)

  đề xướng (một công việc)

  hoạt hóa

  khuyến khích

  khuyến mãi

  kích thích

  phát khởi

  quảng cáo

  sáng lập (xí nghiệp)

  thăng cấp

  thăng chức

  thúc đẩy

  xúc tiến

  * kỹ thuật

  xúc tiến

  hóa học & vật liệu:

  đẩy mạnh

  toán & tin:

  tăng cấp

  xây dựng:

  tiến cử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • promote

  contribute to the progress or growth of

  I am promoting the use of computers in the classroom

  Synonyms: advance, boost, further, encourage

  give a promotion to or assign to a higher position

  John was kicked upstairs when a replacement was hired

  Women tend not to advance in the major law firms

  I got promoted after many years of hard work

  Synonyms: upgrade, advance, kick upstairs, raise, elevate

  Antonyms: demote

  be changed for a superior chess or checker piece

  change a pawn for a better piece by advancing it to the eighth row, or change a checker piece for a more valuable piece by moving it to the row closest to your opponent

  Similar:

  advertise: make publicity for; try to sell (a product)

  The salesman is aggressively pushing the new computer model

  The company is heavily advertizing their new laptops

  Synonyms: advertize, push