promote a reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promote a reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promote a reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote a reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promote a reaction

    * kỹ thuật

    gây ra phản ứng (hóa học)