promote trade (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promote trade (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promote trade (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote trade (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promote trade (to...)

    * kinh tế

    xúc tiến thương mại