promote a company (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promote a company (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promote a company (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote a company (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promote a company (to...)

    * kinh tế

    phát khởi, (thành) lập một công ty