promoter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promoter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promoter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promoter.

Từ điển Anh Việt

 • promoter

  /promoter/

  * danh từ

  người sáng lập, người tham gia sáng lập (một công ty buôn bán); người đề xướng, người khởi xướng (một kế hoạch...)

  (hoá học) chất hoạt hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • promoter

  * kinh tế

  chất hoạt hóa

  chất kích thích

  người cổ động

  người khởi phát

  người phát động

  người sáng lập

  * kỹ thuật

  chủ nhiệm công trình

  ô tô:

  chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác

  hóa học & vật liệu:

  chất tăng xúc tác

  chất trợ xúc tác

  chất xúc tiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • promoter

  someone who is an active supporter and advocate

  Synonyms: booster, plugger

  Similar:

  showman: a sponsor who books and stages public entertainments

  Synonyms: impresario