urge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

urge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm urge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của urge.

Từ điển Anh Việt

 • urge

  / :d /

  * danh từ

  sự thúc đẩy, sự thôi thúc

  * ngoại động từ

  thúc, thúc giục, giục gi

  to urge the horse onward: thúc ngựa tiến lên

  to urge someone to do something: thúc giục ai làm điều gì

  cố nài, cố gắng thuyết phục

  the shopkeeper urged me to buy a hat: nhà hàng nài tôi mua một cái mũ

  nêu ra, đề xuất, by tỏ chủ trưng; dẫn chứng, viện chứng; nhấn mạnh

  to urge the need for economy: nêu lên vấn đề cần thiết phi tiết kiệm; nhấn mạnh sự cần thiết phi tiết kiệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • urge

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • urge

  an instinctive motive

  profound religious impulses

  Synonyms: impulse

  a strong restless desire

  why this urge to travel?

  Synonyms: itch

  force or impel in an indicated direction

  I urged him to finish his studies

  Synonyms: urge on, press, exhort

  Similar:

  recommend: push for something

  The travel agent recommended strongly that we not travel on Thanksgiving Day

  Synonyms: advocate

  cheer: spur on or encourage especially by cheers and shouts

  The crowd cheered the demonstrating strikers

  Synonyms: root on, inspire, barrack, urge on, exhort, pep up