barrack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barrack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barrack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barrack.

Từ điển Anh Việt

 • barrack

  /'bærək/

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) trại lính, doanh trại

  nơi ở tập trung đông người

  nhà kho xấu xí

  * ngoại động từ

  (quân sự) để ở trong trại, cho ở trong trại

  (thơ ca) thổi còi, huýt sáo, la ó (chê một đấu thủ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • barrack

  * kỹ thuật

  quán ván

  xây dựng:

  nhà chung cư

  nhà gỗ

  nhà gỗ tạm

  trại lính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • barrack

  a building or group of buildings used to house military personnel

  lodge in barracks

  Similar:

  cheer: spur on or encourage especially by cheers and shouts

  The crowd cheered the demonstrating strikers

  Synonyms: root on, inspire, urge, urge on, exhort, pep up

  jeer: laugh at with contempt and derision

  The crowd jeered at the speaker

  Synonyms: scoff, flout, gibe