public press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public press.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public press

    Similar:

    press: the print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).