public bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public bar.

Từ điển Anh Việt

  • public bar

    * danh từ

    quầy rượu bình dân