publicize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publicize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publicize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publicize.

Từ điển Anh Việt

  • publicize

    /'pʌblisaiz/

    * ngoại động từ

    đưa ra công khai; làm cho thiên hạ biết đến

    quảng cáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet