publicise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publicise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publicise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publicise.

Từ điển Anh Việt

  • publicise

    * ngoại động từ

    đưa ra công khai; làm cho thiên hạ biết đến

    quảng cáo, làm cho mọi người biết

Từ điển Anh Anh - Wordnet