public text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • public text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản công cộng

    văn bản công khai