public choice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public choice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public choice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public choice.

Từ điển Anh Việt

  • Public choice

    (Econ) Sự lựa chọn công cộng.

    + Một ngành kinh tế học liên quan đến việc áp dụng kinh tế học vào việc phân tích sự quyết định Phi thị trường.