public spirit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public spirit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public spirit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public spirit.

Từ điển Anh Việt

  • public spirit

    /'pʌblik'spirit/

    * danh từ

    tinh thần chí công vô tư; tinh thần vì nước vì dân