public telex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public telex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public telex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public telex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • public telex

    * kinh tế

    telex công cộng