publicness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

publicness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm publicness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của publicness.

Từ điển Anh Việt

  • publicness

    xem public