public law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public law

    a law affecting the public at large

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).