public lecture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public lecture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public lecture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public lecture.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • public lecture

    Similar:

    lecture: a speech that is open to the public

    he attended a lecture on telecommunications

    Synonyms: talk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).