public nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public.

Từ điển Anh Việt

 • public

  /'pʌblik/

  * tính từ

  chung, công, công cộng

  public holiday: ngày lễ chung

  public opinion: dư luận, công luận

  public library: thư viện công cộng

  public school: trường công

  public utilities: những ngành phục vụ công cộng (điện, nước...)

  công khai

  to make a public protest: phản đối công khai

  to give something public utterance: công bố cái gì

  * danh từ

  công chúng, quần chúng

  to append to the public: kêu gọi quần chúng

  nhân dân, dân chúng

  the British public: nhân dân Anh

  giới

  the sporting public: giới ham chuộng thể thao

  the reading public: giới bạn đọc

  (thông tục), (như) public_house

  in public

  giữa công chúng, công khai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • public

  a body of people sharing some common interest

  the reading public

  not private; open to or concerning the people as a whole

  the public good

  public libraries

  public funds

  public parks

  a public scandal

  public gardens

  performers and members of royal families are public figures

  Antonyms: private

  affecting the people or community as a whole

  community leaders

  community interests

  the public welfare

  Similar:

  populace: people in general considered as a whole

  he is a hero in the eyes of the public

  Synonyms: world