private nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private.

Từ điển Anh Việt

 • private

  /private/

  * tính từ

  riêng, tư, cá nhân

  private life: đời tư

  private school: trường tư

  private property: tài sản tư nhân

  private letter: thư riêng

  private house: nhà riêng

  private teacher: thầy giáo dạy tư

  private visit: cuộc đi thăm với tư cách cá nhân

  private bill: dự luật do cá nhân nghị sĩ đề nghị

  private secretary: thư ký riêng

  riêng, mật, kín

  for one's private ear: nghe riêng thôi, phải giữ kín

  to keep a matter private: giữ kín một vấn đề

  private talk: cuộc nói chuyện riêng, cuộc hội đàm riêng; cuộc hội đàm kín

  private view: đợt xem riêng (một cuộc triển lãm tranh... trước khi mở công khai)

  private eye: thám tử riêng

  private parts: chỗ kín (bộ phận sinh dục)

  xa vắng, khuất nẻo, hẻo lánh (chỗ, nơi)

  (từ cổ,nghĩa cổ) thích ẩn dật, thích sống cách biệt (người)

  private soldier

  lính trơn, binh nhì

  * danh từ

  lính trơn, binh nhì

  chỗ kín (bộ phận sinh dục)

  in private

  riêng tư, kín đáo, bí mật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • private

  * kỹ thuật

  riêng tư

  toán & tin:

  cá nhân

  chuyên dụng

  riêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • private

  an enlisted man of the lowest rank in the Army or Marines

  our prisoner was just a private and knew nothing of value

  Synonyms: buck private, common soldier

  confined to particular persons or groups or providing privacy

  a private place

  private discussions

  private lessons

  a private club

  a private secretary

  private property

  the former President is now a private citizen

  public figures struggle to maintain a private life

  Antonyms: public

  concerning things deeply private and personal

  private correspondence

  private family matters

  Similar:

  individual: concerning one person exclusively

  we all have individual cars

  each room has a private bath

  secret: not expressed

  secret (or private) thoughts