private date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private date

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dữ liệu riêng