private brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private brand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private brand

    * kinh tế

    nhãn hàng riêng của nhà phân phối

    nhãn hàng tự có

    nhãn hiệu của người bán lẻ