private sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private sale

    * kinh tế

    tiêu thụ tư nhân

    việc mua bán riêng tư