private wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private wire

    * kỹ thuật

    đường dây riêng

    đường dây thuê bao