private hotel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private hotel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private hotel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private hotel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private hotel

    * kinh tế

    khách sạn tư

    khách sạn tư (không bắt buộc phải tiếp nhận mọi khách đến)