private file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin cá nhân

    tập tin riêng