private eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private eye.

Từ điển Anh Việt

  • private eye

    * danh từ

    thám tử tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet