privateering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

privateering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm privateering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của privateering.

Từ điển Anh Việt

  • privateering

    /privateering/

    * danh từ

    sự bắt bằng tàu lùng