private island nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private island nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private island giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private island.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private island

    * kinh tế

    đảo riêng