private client nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private client nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private client giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private client.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private client

    * kinh tế

    khách hàng riêng