private folder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private folder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private folder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private folder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private folder

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    danh mục riêng