private power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private power

    * kinh tế

    quyền hạn riêng