privateersman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

privateersman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm privateersman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của privateersman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • privateersman

    Similar:

    privateer: an officer or crew member of a privateer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).