private key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • private key

  * kỹ thuật

  khóa riêng, khóa mật

  toán & tin:

  khóa bí mật

  khóa cá nhân

  khóa riêng