private use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private use

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dùng riêng

    sử dụng cá nhân