private school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private school

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường tư (thục)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • private school

    a school established and controlled privately and supported by endowment and tuition