private note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private note

    * kỹ thuật

    lời ghi chú riêng