private law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private law

    * kinh tế

    tư pháp