private bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private bank

    * kinh tế

    ngân hàng tư

    ngân hàng tư doanh

    ngân hàng tư nhân