public life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

public life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm public life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của public life.

Từ điển Anh Việt

  • public life

    /'pʌblik'laif/

    * danh từ

    đời hoạt động cho xã hội, đời hoạt động cho lợi ích chung